Statü ve Hukuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ

STATÜ VE HUKUK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1

(1) Bu Yönergenin amacı, DTK kendisinin  ve bünyesinde oluşturulmuş komisyonların hukuksal çerçevesini oluşturmak,DTK nın amaçladığı ilke ve amaçlar doğrultusunda evrensel ve pozitif hukuktaki karşılıkları tespit etmek ,DTK Genel kurulu ve DTK daimi meclisinin gereksinimi düzenlemeleri yapmak ve bunları genel kurul ve meclise taşıyacak tasarı alt komisyon olarak görev yapmaktır.

KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 2

(2) Bu yönerge, Demokratik Toplum Kongresi Statü ve Hukuk  Komisyonunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenler. Bu Yönergede;

DTK   : Demokratik Toplum Kongresi Platformunu

Daimi Meclis    : DTK Genel kurulunca seçilen 101 üyeli karma meclisi

Genel Kurul  : DTK Bileşenleri ve delegelerinin oluşturduğu kurulu ifade eder
2. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KOMİSYONUN OLUŞUMU

Madde 3

(1) Komisyon Üyeleri, komisyonda görev almak isteyen meclis üyeleri hukuk  emekçileri ile serbest avukatlar arasından, Meclis Divanı tarafından,divan başkanlığı kararı ile belirlenen süre için görevlendirilir.Komisyon sorumlusu,  Yardımcısı, Komisyon  Sekreteri ve üyelerden oluşur. Komisyon üye sayısı Divan başkanlığı tarafından belirlenir.

(2) Komisyon, çalışmalarını Divan ve koordinasyon kurulunun sorumluluğu ve denetiminde yerine getirir.  Divan  tarafından belirlenecek bir divan Üyesi, Komisyonun Başkanlık divanı  ile olan münasebetlerini sağlar. Bu kişi aynı zamanda komisyonun üyesidir. Komisyon, ihtiyaca göre alt komisyon oluşturabilir.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 4

(1) Komisyon, bu yönergede belirtilen amaç doğrultusunda,  çalışma programı hazırlamak, Divan Başkanlığının vereceği görevleri yerine getirmek,Genel Kurul ve Daimi meclis Başkanlık Divanına danışmanlık yapmak,hukuksal görüşler sunmaktır.Bu kapsamda komisyonun görevleri şunlardır;

a) Tarihsel misyon gereği temsil ettiği halkın kadim tarihten var olan ve değişmez nitelikli statüsünü evrensel hukuk ilkeleri ve yürürlükte bulunan pozitif hukuk(ulusal,uluslar arası)hukuk ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası kamuoyuna deklare etmektir.

b)Hukuksal metinlerde yer alan meşru hakların tespiti ve uygulanması için girişimlerde bulunmaktır.

c) Birleşmiş Milletler ,uluslar arası anlaşmalar ve evrensel olarak kabul görmüş yasa ve içtihatların sentezi ile haklı statü hukukunun oluşturulmasına yönelik normatif ve pozitif çalışmalar yapmaktır.Bu amaçla DTK ve bileşenlerini ulusal ve uluslar arası merci ve makamlarda temsil etmektir

ç) Self-Determinasyon hakkı sahibi bulunmanın hukuksal çerçevesinin tespiti ve bunun kongre Genel kurulu ve daimi meclise hazırlanıp sunulmasıdır

d) Demokratik Cumhuriyet ve Demokratik Özerklik kavramlarının hukuki karşılıklarını izah ve nesnel hali için çalışmaktır.

KOMİSYON SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ

Madde 5

(1) Komisyon sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Toplantı gündemini tespit etmek.

b) Komisyonu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak.

c) Toplantılara başkanlık etmek.

ç) Komisyonu, Divan ve koordinasyon Kurulunda temsil etmek.

d) Tüm üyelerin toplantılarda eşit söz hakkı almalarını sağlamak.

e) Komisyon çalışmalarının yürütülmesi için üyeler arasında çalışma grupları kurmak.

f) Toplantı gündeminde yer almayan konular veya toplantı sırasında üyelerce toplantı gündemine  alınması istenen konular hakkında karar vermek.

g) Alt Komisyonların çalışmalarının yürütülmesini takip etmek.

 

KOMİSYON SORUMLUSU YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Madde 6

(1) Komisyon Sorumlusu Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Komisyon Başkanının görevlerine yardımcı olmak.

b) Komisyon Başkanının yokluğunda Başkanın görevlerini yerine getirmek.

 

KOMİSYON SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

Madde 7

(1) Komisyon Sekreterinin görevleri şunlardır:

a)  Üyelerin toplantıya çağrılmasını sağlamak.

b)  Gündeme göre gerekli dosya ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak.

c)  Toplantı tutanaklarını tutmak.

ç)  Komisyon arşivini oluşturmak.

d)  Komisyonun sosyal faaliyetlerini organize etmek.

 

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 8

(1) Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Komisyon toplantılarına katılmak.

b) Komisyonun amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunmak.

c) Alınan kararları uygulamak.

ç) Komisyon toplantılarının amacına uygun sonuçlanmasına katkıda bulunmak.

d) Acil durumlarda kurulun görevlendirme kararı olmaksızın Komisyon sorumlusunun vereceği görevleri yerine getirmek.

 

KOMİSYON  TOPLANTILARI

Madde 9

(1) Komisyonun olağan toplantıları ayda 3  kez, her ayın 4.14. ve 24. günü saat 14:00’ da komisyon sorumlusunun belirleyeceği yerde yapılır. Komisyon gerekli görürse olağan toplantı sayısı artırılabilir. Bu durumda toplantıların ne zaman yapılacağı çalışma takviminde ayrıca belirlenir. Komisyon üyelerinden birisinin yazılı talebi üzerine, talep tarihini müteakip iki iş günü içinde, Sorumlunun belirleyeceği tarih ve saatte olağanüstü toplantı yapılabilir.

 

TOPLANTI GÜNDEMİ

Madde 10

(1) Toplantı gündemi toplantıdan en az 2 gün önce yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda üyelere bildirilir. Her gündemde; toplantının açılışı, toplantıya katılmayan üyelerin mazeretlerinin değerlendirilmesi, önceki toplantı tutanağı ve kararlarının gözden geçirilmesi ile varsa hataların düzeltilmesi ve imza eksikliklerinin tamamlanması, gündem hakkında görüşme ve varsa  gündem değişikliği hakkında karar alınması, bir sonraki toplantının yeri ve tarihi ile saatinin belirlenmesi maddeleri yer alır. Üyeler, gündemde görüşülmesini istediği konuları, toplantıdan en az iki gün önce yazılı veya sözlü olarak Komisyon sorumlusuna  bildirmek zorundadır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 11

(1) Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Komisyon üye sayısı üç kişi olduğunda toplantı yeter sayısı ikidir. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. sorumlu, oyunu en son kullanır ve eşitlik halinde oyu iki oy olarak sayılır. Kararlar komisyon sekreteri tarafından yazılır ve katılan üyelerin tümü tarafından imzalanır. Kararın alınmasında muhalif görüş bildiren   üye, kararın sonuna muhalefet şerhi yazabilir.

3. BÖLÜM

SON HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

KOMİSYON ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 12

(1) a) İstifasını, Divan Başkanlığına yazılı olarak sunan Sorumlunun görevi aynı gün sona erer.

b) İstifasını, Komisyon sorumlusuna yazılı olarak sunan üyenin görevi aynı gün sona erer.

c) Divan başkanlığınca  gerekli görüldüğü takdirde üyeliğe son verilebilir.

ç) Komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak 3 kez üst üste katılmayan üyenin “üyeliğinin düşmesi”, komisyon kararı ile Divan başkanlığından istenebilir.

YÜRÜTME

Madde 14

(1) İş bu iç yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Divan Başkanlığı görevli ve sorumludur.

YÜRÜRLÜK

Madde 15

(1) İşbu yönerge Divan Başkanlığının teklifi ve Daimi meclisin kabulü halinde kabul tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.