DTK 7.Kongresi Faaliyet Raporu

DTK 7. KONGRESİ FAALİYET RAPORU

Sayın Eşbaşkanlarım

Değerli Delegeler

Sevgili Konuklar

 Sivil Toplum Örgütlerinin Sayın Temsilcileri , Onurlu halkımız,

 Ve çok değerli basın emekçileri;

Kongremize Hoşgeldiniz.  Sizleri Saygı ile selamlıyorum.

Böylesi tarihi bir süreçte halkların kongresinde sizlerle bir arada olmak onur vermektedir.

Değerli katılımcılar 7. Genel Kurulumuzu,  Şengal’de  Ezidi halkımız  üzerinde geliştirilen soykırımın  etkisi altında gerçekleştiriyoruz. Ezidiler uzun süredir  IŞİD ve  benzeri terör örgütlerinin  baskısı  ve  tehditlerine maruz kalmaktadır. Şengal’in güvenliğinden sorumlu güçler gerekli tedbirleri almadıkları gibi, Şengal halkının öz savunma mekanizmalarını geliştirilmelerine de engel olmuşlardır.  Ne amaçla  niçin ve neden  bu duruma  yol verdiler. Açığa çıkarılması ve tüm açığıyla ortaya konulması gerekiyor.

 

Değerli Delegeler Sayın Konuklar.

IŞİD çetesi günümüzde kapitalist güçlerin kapışma stratejisinin dili ve pratik uygulayıcısı olarak ortaya çıkmıştır. Kapışma kaotik bir nitelik kazanarak, giderek daha acımasız bir şekilde sürmektedir. Bu güç kazanma ve paylaşım savaşı esas itibarıyla Kürdistan üzerinde sürmekte, hesaplaşma özünde Kürdistan’da merkezileştirilmektedir. Soykırım politikaları en yoğun biçimde Kürdistan üzerinde ve Kürt halkı üzerinde uygulamaya konulmak istenmektedir.

Kapitalist hegemonyanın ve egemen sömürgeci devletlerin bölge halklarının kültür, kimlik, inanç ve toplumsal değerleri üzerinde yarattığı tahribat son derece büyüktür. Bu tarihsel koalisyonun ana paradigması, bölge halklarının ve toplumlarının demokratik temelde bir gelişimi, değişimi ve dönüşümü yaşamasına geçit vermeme olmuştur. Bölgenin politik kurgusu, savaş ve barış diyalektiği, kültürel ve toplumsal kimliğine yaklaşımının merkezinde bu anlayış yatmaktadır.

Şengal’deki Ezidi Kürtlere dönük devreye konulan katliam, kadın ve çocuk kırımı, Musul’da ve Suriye’de Hıristiyanların topraklarından sürülmesi ,Filistinde yaşanan katliam da tüm dünyanın utancıdır..Ancak Türkiye başta olmak üzere, hala birçok ülke bu örgütü,  bu barbar çeteleri halaterörist ilan etmemiştir. Bu durum İŞİD’le bir ortaklık olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

 

 Sayın delegeler  değerli konuklar.

Barbar İŞİD çetesinin soykırım uygulamalarına karşı yüz binlerce Ezidi’yi korumaya alan ve çok ağır şartlar altında bir koridor oluşturup tahliye eden YPG -YPJ/HPG-YJA STAR  güçlerini selamlıyoruz. Bu büyük insanlık eyleminde şehit düşen tüm savaşçıları saygıyla anıyoruz. Bu çetelere karşı kahramanca savaşan, onurlu bir duruş sergileyen her kişi, kurum ve gücün çabalarını saygıyla takdir ederek teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu gün Ortadoğu da iki tabloyla karşılaşıyoruz. Biri etnik kırımlar, mezhepsel temeldeki boğazlaşmalar, çıkar çatışmaları; diğeri ise farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların yani halkların ve toplumların kucaklaştığı eşit ve özgür bir birlikteliğin temelinin atıldığı Rojava devrimidir.

Bu devrimle halklarımızın özgür geleceği, demokratik bir ülke tasavvuru ile gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ortadoğu’nun kanlı tablosunda halklar adına aydınlık ,yol gösterici bir temsiliyet yeşeriyor. Rojava sadece Ortadoğu için değil bütün dünya için kalıcı barış modeli oluşturmaktadır. Rojava’ya bu temelde bakılması gerekirken; kapitalist hegemon güçler, IŞİD ve benzeri barbar çetelerle halkların umudu olan bu devrimi boğmaya çalışmaktadırlar.

Türkiye Rojava’ya karşı saldırının başını çekmekte olup, Rojava karşıtı güçlere destek olmaya devam etmektedir.   Yine Kürdistan Demokrat Partisi KDP Rojava konusunda beklenen dayanışmayı şimdiye kadar ortaya koymamıştır.                Kürdistan federe yönetimi ve KDP’ninRojava’ya yönelik mevcut  pozisyon ve  politikalarını değiştirip bunun yerine   ulusal birliği esas alan bir tavır sergilemeleri Kürdistan ve Kürt halkı için daha yararlı bir tutum olacaktır.

Saygıdeğer dostlar ve değerli delegeler,

Demokratik Toplum Kongresi olarak Rojava konusunda özel bir hassasiyete sahibiz. Türkiye’ye bu hasasiyeti  görmezden gelemez gelmemelidir.Rojava sınır kapıları insani ve ticari  geçişlere kapalı olması adı konulmamış bir ambargonun uygulaması Rojavadan intikam almadan başka  bir anlam taşımıyor.DAIŞ’in hüküm sürdüğü alanlarda her şeyin geçişi rahatlıkla  yapılıyor.

Sayın Konuklar,  değerli delegeler,

Demokratik Toplum Kongresinin temel hedefi, Kürt sorununda barışı ve demokrasiyi esas alarak, ortak vatan prensibi temelinde eşit ve özgür birlikteliği gerçekleştirmektir. Kürt sorununun barışçıl temelde çözümü için Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın 2013 Newrozunda ortaya koyduğu deklarasyonla yeni bir süreç başlamıştır. Bu deklarasyon silahların devreden çıkarılması, sorunun diyalog ve müzakere  yoluyla çözümünü esas almaktadır. Kürt siyaseti bir bütün olarak Sayın Öcalan’ın ortaya koyduğu çerçeve içinde hareket etmiştir,

Değerli Dostlar

DTK; toplumun tüm dinamikleriyle ortaklaşmayı önemseyen, geleceği birlikte inşa etme perspektifiyle hedeflerini belirleyen bir   kurumdur.

Geleceğin inşası için halkımızın görkemli direniş   üzerinde geleceği inşa etmek istiyoruz. .

Siz değerli delegasyonla, 2 yıllık geçmiş dönem çalışmalarını da paylaşıp değerlendirmelerinize sunmak isteriz.

 

DTK KOMİSYONLARININ 2012-2014 FAALİYET RAPORU

                                       SİYASİ KOMİSYON FAALİYETLERİ

1- 2013 Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı Bu konferans, çözüm sürecinde düşünülen üç konferanstan biri olarak, “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı” adı ile Haziran 2013’te Amed’de gerçekleştirildi.

2- 13.05.2012 Demokratik Özerklik Çalıştayları: İki yıl içinde Demokratik Özerlik adını taşıyan iki büyük çalıştay gerçekleştirildi. Her iki çalıştay, demokratik özerk çözümlerin ne olduğu, ne olması gerektiği konularında ilgili akademik kişilerin katılımı ile gerçekleştirildi ve bu konu akademisyenlerin katılımıyla tartışıldı.

                      HALKLAR VE İNANÇLAR KOMİSYONU FAALİYETLERİ

1-10.05.2012 Kürdistan İslam Konferansı. Bu konferansa din âlimleri, akademisyenler katıldı. İslam’ın kendi gerçeği içinde sosyal toplumsal ve diğer inançlara yaklaşımı üzerinde yürütülen tartışmalarda “İnanç-İktidar” ilişkisinin tehlikesine dikkat çekildi. İslamın Ahlaki-Politik Toplumu inşadaki rolü vurgulanmıştır.

2- 17.10.2012 Uluslararası Êzîdî Konferansı. Kürt halkının en eski inançlarından olan Êzîdîlik bölge egemen devletlerce ve çeşitli gerici grupların baskısına sürekli maruz kalan bir inançtır. Bu inancın korunması ve yaşatılması konusunda çalıştayımızda öneriler geliştirilmiş ve kararlar alınmıştır.

3- 2013 Kürdistan Alevi Konferansı. Şubat 2013 tarihinde Amed’de gerçekleştirilen bu konferans özellikle Kuzey Kürdistan Alevilerinin durumu,  siyasal demokratik süreçteki ve demokrasi mücadelesinde önemi ve konumları üzerinde kapsamlı bir tartışma yapılmıştır. Konferans sonrası yürütme belirlenmiş, bölgelere ayrılmış ve çalışması halen Mezopotamya Aleviler Birliği temelinde devam etmektedir.

4-Demokratik İslam Kongresi.10-11 Mayıs 2014 tarihinde Diyarbakır’da toplanmış ve İslam’ın “Ahlaki –Politik Toplumun oluşturulmasındaki önemli rolünün, inanç-iktidar ilişkisinden bağımsız toplumsal bir anlayışla yeniden anlaşılması ve anlatılmasına dönük kararlaşmalara ulaşılmıştır. Demokratik İslam bakışı, İslam adına Ortadoğu’daki gelişmeler, İslam’ın kadına ve gençliğe yaklaşımı, Medine Sözleşmesi İlkeleri ile ele alınmış, Konferans başarılı bir şekilde sonlandırılmış, Konferansta bileşenler ortak kararlar alarak, ortak bir yürütmeyle çalışmayı sürdürmeyi kararlaştırmıştır.

5-2014’deKutlu Doğum Haftası, Müslüman inançlı halkımızdan çok yoğun talep olmasından kaynaklı komisyonumuza iletilmiş ve bu amaçla Kuzey Kürdistan’da kutlu doğum haftası ilk kez etkinlikle Newroz alanında gerçekleştirilmiştir.

6- Kürt tarihinde önemli yerleri olan Şeyh Sait, Seyit Rıza ve Kürdistan halklarına, inançlarına ve kültürlerine yönelik asimilasyoncu, soykırımcı politikaları deşifre etmek amacı ile çok sayıda etkinlik de bileşenlerle ortak programlar gerçekleştirmiştir.

7- 20.02.2011 Halklar ve İnançlar Çalıştayı: Kürdistan halklar ve inançlar mozaiğidir. Her ne kadar yüz yıl boyunca ittihatçı ve tekçi zihniyet bu özelliği değiştirmeye, yoğun bir katliam ve asimilasyon politikası ile bu gerçeği değiştirmeye çalışmışsa da, Kürt özgürlük hareketi bu konuda halkların ve inançların eşit ve özgürce bir arada yaşamasını öne çıkaran bir politika izlemiştir. Bu sebeple egemenlerin bu konuda izlediği politikaları teşhir etmek, Kürdistani birliğin ve ittifakın en geniş bir şekilde hayat geçirilmesini sağlamak adına böyle bir konferans gerçekleştirilmiştir.

 SOSYAL KOMİSYON FAALİYETLERİ

1-SAĞLIK MECLİSİ FAALİYETLERİ

 

2012-2014 tarihleri arasında sağlık meclisimiz, Cezaevleri ve Sağlık, Sağlık ve Ana Dil, Kent ve Sağlık, Kadın ve Sağlık çalıştaylarını yapmış ve konuya ilişkin planlamalarını yapmıştır. Bu süre içinde öğrenci komisyonumuz; Amed, Bismil, Van, Rıha, Dilok, Pirsus, Bozova yerellerinde sağlık eğitimleri ve taramalar yapmıştır. Sağlık Meclisimiz Rojava ziyareti yaptıktan sonra gerekli raporlarını hazırlamış ve ilk günden bu yana Rojavanın sağlık ihtiyaçlarına yönelik gerekli çalışmaları yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Şengal saldırısından sonra Kuzey Kürdistan’a gelen Ezidi ailelerine yönelik her yerelde sağlık komisyonları oluşturulmuş ve gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca STÖ’lerin Güney Kürdistan’a yaptığı ziyaretinden sonra Zaho kampına sağlık emekçisi ve sağlık malzemesi yardımı çalışmaları yürütülmektedir. Sağlık meclisimiz 2013 yılında Kuzey Kürdistan 2.Sağlık Kongresi’ni gerçekleştirmiş, yeni meclisini seçmiştir. Ayrıca ulusal birlik çerçevesinde dört parça Kürdistan’daki sağlıkçılarla birlikte Kürdistan Sağlık Kongresi yapılmış ve ulusal sağlık meclisi belirlenmiştir. Önderliğin sağlık durumuna ilişkin olarak İmralı’ya heyet gönderme girişimlerini sürdürmektedir. Sağlık meclisimiz yapmış olduğu kongre ve çalıştayların yer aldığı 2. kitabını basıma vermiştir.

 

2- 02.11.2013 Zorla Yerinden Edilme, Göç ve Köye Geri Dönüş Konferansı.  Savaş döneminin doğrudan sonuçlarından biri de zorla yerinden edilmedir. Çözümün tartışıldığı bir dönemde göç ve köye geri dönüşler ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz konferansta pilot köyler belirlenmiş, konferans sonrası oluşturulan komisyonlarla bu pilot köylerin fizibiliteleri yapılmış ve çalışma devam etmektedir.

3- 09.06.2012 Emek Çalıştayı: Emek sorunu önemli bir toplumsal sorundur.Emeğin örgütlenmesi önündeki engeller ve çözüm önerileri tartışıldı. DTK bu çalıştayda, genelde olduğu gibi emek konusunu kamu ve işçi alanı dışında da tarifleyerek geniş bir bakış açısıyla ele almıştır ve çalışmalarını sürdürmektedir.

4-05.04.2012 Mevsimlik Tarım İşçileri Kurultayı: Tarım işçileri sorunu ele alınmayan, deyim yerinde ise “en alttakilerin” bir sorunu olarak görülmüş ve en fazla ihmal edilen toplumsal kesimler olmuştur. Bu sorun Mevsimlik Tarım İşçileri kurultayında geniş bir perspektifle tartışılarak çözüm önerileri oluşturulmuş ve dernekleşerek faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

5- ÇOCUK MECLİSİ FAALİYETLERİ

Çocuk Komisyonumuz Amed merkezli çocuk faaliyetleri yürüten kurumlarımızla belirli dönemlerde toplantılar gerçekleştirip, çocuk ve aile ilişkisi, çocuk ve toplum ilişkisi, çocuğun ana dilini etkin kullanabilmesi için belirli görüşmeler yapmış ve kısa dönemli programlar çıkarmıştır. Kürdistan’daki çocuk sorunları, anadil sorunu, sokakta çalışan çocuklar, geçici mevsimlik işçi çocuklar, madde bağımlıları, asimilasyon ve yoksulluğu çocukların temel sorunları olarak tespit etmiştir. Kurumlarımız bu konuda yeterli duyarlılığı sağlamadıkları için komisyonumuzun da çalışmayı güçlü koordine edememesinden kaynaklı sorun tespit aşamasında kalmış, herhangi bir faaliyete dönüştürülememiştir.

6- GENÇLİK MECLİSİ FAALİYETLERİ

Gençlik komisyonumuz dışarıdan katılan arkadaşlarımızla belirli toplantılar almış, daha sonrasında ise belirli çalışma grupları oluşturarak, kısa ve uzun vadeli programlar oluşturulmuş, MEGAM-DER(Mezopotamya Gençlik Araştırma Merkezi Derneği) ile birlikte çeşitli etkinlikler organize etmiştir., Gençlik Komisyonumuza denk düşen yeterli faaliyetlerde bulunamamış ve diğer bileşenleri olan kurumların gençlik yapıları ile de yeterli koordinasyon sağlayıp çalışma yürütememiştir. gençlik meclisimiz DTK komisyonlarının tümü ile belirli eşgüdüm faaliyetleri yürütmüştür; sağlık çalışmaları, küçük esnaf toplulukları ile komiteleşme çalışması, mevsimlik tarım işçileri kurultayı hazırlığı ve dernekleşme çalışmalarında yer alınmıştır. Önümüzdeki dönemde gençliğin temel sorunlarına çözümler üretebilmek için Kürdistani bir gençlik yapısı oluşturmayı, enerjisiyle, politik duruşuyla faaliyet yürütmeyi hedeflemektedir.

8- ENGELLİLER MECLİSİ FAALİYETLERİ

Engelliler meclisimiz, Yerel Yönetimler ortaklaşarak çalışmalar yürütmüş, 1 Mart 2013 tarihinde Engelliler parkı açılışını yapmış, 2 Mart 2013 tarihinde Savaş ve Kara Mayınlarını Çıkarma ile ilgili bir konferans düzenlemiş, 1-6 Mayıs Engelliler haftasında, haftayı etkinliklerle geçirmiş ve bir dizi konferans gerçekleştirmiştir. Çalışmalarındaki ana teması ”Engelliliğin toplumsal yaşamı örgütlemekte bir engel teşkil etmediği” olmuştur.

Engelliler Meclisimiz, 6 yerelde dernek kurmuş ve çalışmalarını bu dernekler üzerinden yürütmektedir. Federasyonlaşmaya doğru hazırlıklarını tamamlamıştır. Önümüzdeki dönem “Engelsiz Yaşam Çalıştayı” düzenlemeyi hedeflemektedir.

EKONOMİ KOMİSYONU FAALİYETLERİ

05.05.2012 Ekonomi Sempozyumu, Ekonomi Çalıştayı:

Kürdistan’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarının sömürü boyutu mevcut egemenlerin Kürdistan’ı “ucuz iç gücü cenneti”ne çevirme çabalarına karşı emeği, hakkı ve alternatif ekonomi modellerini ve politikasını belirlemek üzere DTK bileşeni kurumlar ve akademisyenlerle bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaydan çıkan sonuçlar üzerine Mart 2014’den bu yana ekonomi komisyonumuz Van, Batman, Mardin illerinde belirli atölye çalışmaları yapmış ve bu atölye çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte ise alternatif ekonomik modeli oluşturmak için konferansa gitmeyi kararlaştırmıştır.

EKOLOJİ VE YEREL YÖNETİMLER KOMİSYONU FAALİYETLERİ

09.02.2013 Yerel Yönetim ve Ekoloji Çalıştayları:Van ve Amed’de ayrı ayrı iki çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştayların amacı, Demokratik özerkliğin en önemli ayaklarından biri olan yerel yönetimlerde elde edilen kazanımların, pratiğe kolektif ekonomik model olarak yansımasına dönük öneriler geliştirildi. Öte yandan, ekolojik perspektifin geliştirilmesi yönünde yaptığımız çalıştaylarda öne çıkan öneriler olmasına rağmen bu nokta da yetersiz kaldığımızı belirtmek isteriz. 2012 ve 2014 yıllarında bölgemizde geliştirilen HES’lere, barajlara, doğa tahribatlarına, suyun ticarileştirilmesine karşı ve Hevsel Bahçesi’ndeki direnişe tüm kurumlarımızı katmaya dönük çalışmalarımızın da yoğun olduğunu söyleyebiliriz.  Ekolojiyi bir harekete dönüştürememenin özeleştirisi komisyonumuza aittir. DTK Yerel yönetimler ve ekoloji komisyonu olarak örgütleme ve harekete geçirme noktalarında var olan yetersizliklerimiz, önümüzdeki dönem üzerinde durmamızı gerektiren en önemli noktayı oluşturmaktadır.

               HUKUK VE İNSAN HAKLARI KOMİSYONU FAALİYETLERİ

1-07.04.2012 Faili Meçhuller ve Kayıplar Çalıştayı.  Faili meçhul cinayetlerin ve kayıplar sorunun gündemde tutulması, faili meçhullerin aydınlatılması, kayıpların akıbetinin açığa çıkarılması için yapılacak çalışmalar üzerinde tartışmalar yürütülüp ortak programa kavuşturulmuştur.

2-28.09.2013 Hukukçular Konferansı:  Hukukun sömürge hukuku olarak ele alındığı Kürdistan da ilk kez Hukuk Konferansı düzenlendi. Bu konferansla sömürge hukuku yerine, yeniden demokratik özeklik temelinde, ülkede hukukun nasıl olması gerektiği konuları tartışıldı. Önemli sonuçlara ulaşıldı. Bu sonuçların sadece konferans salonunda kalmaması ve ülke sathına yayılma çalışmalarının da başlangıcı oldu.

3-Kürdistan Hukukçular Derneği: Kürdistan halklarının geçmişinden beslenen, demokratik ve toplumsal bir hukuk düzenlemesi ihtiyacı olduğunu açığa çıkarmış bu ihtiyaç Demokratik Toplum Kongresi-Hukuk Komisyonu’nun temel gündemi olmuştur. Bu anlamıyla DTK Hukuk Komisyonu kendisini genişleterek Kuzey Kürdistan Hukukçular Konferans hazırlık komisyonu olarak örgütleyip 5 aylık bir çalışma sonunda  bahsi geçen çıkmazların aşılmasında, demokratik toplum hukukunun bir yandan tartışmalarla güçlendirilmesi diğer yandan örgütlenmesinin sağlanması açısından 28-29 Eylül 2013 Tarihlerinde 268 Kuzey Kürdistanlı hukukçunun bir araya geldiği ‘Kuzey Kürdistan Hukukçular Konferansı’ gerçekleştirilmiş, Kürdistan hukukçular Derneği Kurulmuştur.

            DİPLOMASİ KOMİSYONU FAALİYETLERİ

1-Diplomasi Komisyonumuz DTK’nin tüm komisyonlarında yaptığı çalışmalarda G.Kürdistan, Rojava, Rojhılat, Avrupa ve Türkiye’deki tüm diplomatik ilişkileri her çalışmada harekete geçirmiştir.

2-31.01.2014 Diplomasi Konferansı: Bu konferansta,DTK, BDP, HDP, HDK ve Sosyal Komisyon, Gençlik, Kadın ve Yerel Yönetimler bileşenleri yaptıkları toplantılarda diplomasi çalışmalarının birleştirilmesi ve merkezileştirilmesi yönünde bir kararlaşmaya gidilmiş ve bu yönde bir diplomasi örgütlenme atağının yapılması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca DTK bünyesinde oluşturulan  iç diplomasi çalışmalarıyla  demokratik  harekete  mesafeli  duran   ve hata  Kürt özgürlük  mücadelesine karşıt tavır içine girmiş olan kesimlerle    ilişkilenerek azımsanmayacak sayıda  kesimleri olumlu bir zemine çekmiş  yine devletin eliyle   geliştirilen koruculuk  Kürdistan  toplumu üzerinde  çok yıkıcı sonuçlara  yol açtığı bilinen bir  gerçektir  bazı yerlerde bu kesimlere yönelik bir çalışma yapılmış ve bu çalışma sonucu önemli bir kesim korucu  koruculuktan vazgeçmiştir. Iç diplomasi çalışmalarında aileler arası husumet  ve kandavalarını sonlandırma  ve iç barışı gerçekleştirme  faaliyetleri bu komisyonumuz tarafında  yapılmış  ve bu yönlü  çok sayı davada  barış  sağlamıştır.

-Newroz çalışmaları: 2013 ve 2014 Newroz çalışmaları bileşenlerimiz olan kurumlarla ortaklaştırılmış, oluşturulan Newroz koordinasyonları aracılığıyla etkinlikler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde, Rojava, Ulusal Birlik, Türkiye ve Avrupa diplomasisi konusunda daha ciddi diplomatik girişimlere ihtiyaç vardır.

EĞİTİM, DİL, KÜLTÜR, SANAT ve BİLİM KOMİSYONU FAALİYETLERİ

DTK 2. Genel Kurulu sonrası oluşturulan komisyonumuz çalışmalarını bilim, kültür, dil ve eğitim alanında sürdürmeye çalıştı. Bilim ve kültür çalışmalarının ilerletilmesi için bazı projeler geliştirildi. Bu konuda daimi meclis düzeyinde de bazı kararlar alındı. Fakat belli bir aşama kaydedilemedi.

1-      2012 Uluslararası Kürt Dili Konferansı. Mart 2012’de gerçekleştirilen bu Konferans Kürt dilininve kültürünün gelişimi önündeki sorunları tartışan ve bunlara dikkat çeken bir konferanstı.

2- 2012 Ana Dilde Eğitim Çalıştayı: Mayıs 2012’de düzenlenen bu Çalıştay’da esas olarak ana dil ile eğitim yapamamanın Kürt kimliği, kültürü ve toplumsal dokusu üzerinde yarattığıtahribatlar konu edildi ve çözüm önerileri tartışıldı

Komisyonumuz, bu gibi çalışmaları yapmış olsa da, bileşenimiz olan kurumlar ile yeterli koordinasyon geliştirememiş ve faaliyetlerini sonuç alıcı bir noktaya taşıyamamıştır.

 

DTK KADIN KOMİSYONU FAALİYETLERİ

Toplumun özgürlüğünü, adaletini, vicdanını, estetik anlayışını ve ahlak ölçülerini tutturabilmenin temel ölçüsünü kadına yaklaşım olarak belirleyen kadın komisyonumuz, Kürdistani tüm kadın bileşenlerle iki yıllık süreçte 3 kez kadın buluşmaları gerçekleştirmiş, bu buluşmaların temel gündemlerini kadına yönelik şiddete karşı ortak mücadele ağlarını oluşturma, Kuzey Kürdistan’ın diğer parçalarla Ulusal Birliğe giden yolu örgütleme ve toplumun temel dinamik gücü olan kadının özgün ve özerk örgütlülüğünü sağlama için bir dizi etkinlik ve program hayata geçirmiştir.

Kadına yönelik şiddet, cins kimliğini tanıma, kadın özgürlüğünün kavranılması, varolan toplumsal sorunlara müdaheleyi DÖKH ile ortak programlara dönüştürmüş, ortak diplomatik faaliyetler yürütmüş, Türkiye kadın hareketleri ile kısmi ilişkiler sağlamış, DTK çatısı altında kurumlaşan tüm komisyonlarımızla kadın bakış açısıyla politikalar gerçekleştirmiştir.

Ortadoğu Kadın Konferansında, Kuzey Kürdistan Konferansı örgütlenmesini, Ulusal Birlik Konferansı hazırlık sürecini, Demokratik İslam Kadın Çalıştayı hazırlığını, 8 Mart ve 25 Kasım programlarını, Kuzey Kürdistan’daki tecavüz, taciz ve kadına yönelik katliamcı politikalara karşı DÖKH ile ortak programlara dönüştürerek gerçekleştirmiştir. Kadının istenilen düzeyde özgün ve özerk örgütlenmesini sağlayamamak ve bu konuda istenilen mücadele hattını örgütleyememek temel özeleştirimizdir.

2014’te yeniden inşayı hedef alan kadın komisyonumuz, Kongremizde kadının eşit temsiliyetini sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yürütmüş, yedi yıldır uyguladığı eş başkanlığı tüm alanlarda hayata geçirmek için bu dönemki kongrede eşit temsiliyeti ilke olarak benimsemiştir.

SONUÇ OLARAK;

Çok görkemli bir mücadelegeleneğine sahibiz Başta Kürt halkı olmak üzere Kürdistandaki    halklar özgürlükleri için  çok büyük bedeler ödemiştir. Halklarımızın büyük vetarih mücadelelerineuygun bir kurumsal temsili amacıyla DTK kurulmuştur Delegesiyle,  Meclisiyle, Koordinasyon kuruluyla,  Eş başkanlıkkurumuyla bu 7 yıllık sürede emekleri çabaları ve fedakârlıkları yanında eksik ve yetersizlikler de olan bir süreç oldu.  Her bir organın rolüne ve konumuna uygun bir işlevselliği yeterli bir yetkinlikte yerine getirmemesi DTK’sinin zayıf kalmasına yol açmıştır. Halkımızın ve Halklarımızın DTK sinden büyük beklentileri vardır. Halkımız ve halklarımız DTK sini  Bir ulusal kurum, bir şemsiye kurum,  ulusal bir temsil olarak görmek istemektedir.. Haklı ve yerinde bir beklenti ve bir bakış tarzı, Maalesef halkımızınbeklentilerine cevap olacak bir düzeyi kurum olarak yakalamış değiliz Bu durumdan dolayı halkımıza ve dostlarımıza özeleştirimizi veriyoruz. Yaşadığımız yetersizlikler zorunlu yetersizlikler değildir.  Yaşamasına müsaade etmeye bilirdik. Disiplinli ve iyi programlanmış bir çalışma sistemiyle mevcut düzeyin çok üstünde birDTK çalışmasınıortaya koymaimkânına sahiptik. Devlet tarafından çok ağır uygulamalara ve tasfiye saldırılarına maruz kalsakta mevcut düzeyi kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.

  Yeniden inşayı daha güçlü adımlarla programlayacağımıza, bileşenlerimizle çoğalacağımıza, Kuzey Kürdistan ve Mezopotamya halklarına tüm delegasyonun ve konukların önünde pratiğimiz sözümüz olacaktır diyor, 7. Olağan Kongremizde tüm seçilmiş organlarda görev alacak arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla

6 Eylül 2014