DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ SÖZLEŞMESİ

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ SÖZLEŞMESİ

İSİM VE AMBLEM

Madde–1:

İsmi Demokratik Toplum Kongresi -DTK-dir. Amblemi beyaz zemin üzerinde çark dişlilerinin olduğu, toplum kelimesinin hemen yanında halkı temsil eden insan figürünün olduğu, Demokratik Toplum Kongresi kelimeleri sarı kırmızı yeşil renklerle yazıldığı resimdir

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİN TANIMI:

Madde–2:

Demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmaya dayalı, demokratik ulus perspektifi temelinde öz yönetim ilkesiyle tüm Kürdistan ve Mezopotamya halklarını demokratik yaşamın içine çekerek siyasal, toplumsal, inanç özgürlükçü birlikteliğinin sistem inşaasını hedefleyen;

Cinsiyetçi yaklaşımlar karşısında kendisini eşit temsiliyet sistemi ve onun yaşam kültürüne dayandıran;

Tüm kesimlerin ortaklaşmasını sağlamaya yönelik farklı sorun ve ihtiyaçları demokratik yöntemlerle çözmeyi esas alan;

Ulus devletten kaynaklı sorunları demokratik hakların savunusu temelinde diyalog ve müzakere ilkesiyle ele alarak çözen;

Seçilmiş halk delegeleri, siyasi partiler, siyasi gruplar, milletvekilleri, Belediye Eşbaşkanları ve seçilmiş üyeleri, sivil toplum Örgütleri, Demokratik kitle örgütleri, kadın, gençlik ve Kürdistan’da yaşayan tüm etnik, dini ve inanç gruplarının temsilcileri, kanaat önderlerinden ve bireylerden oluşan Kürdistani bir Kongredir.

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİN AMAÇ VE GÖREVLERİ:

Madde–3:

A-Demokratik-ekolojik-kadın özgürlükçü paradigma temelinde halkların ortak örgütlenme ve yaşam biçimi olarak demokratik ulus inşaasına öncülük eder.Bu temelde farklı kimliklerin ortaklaşmasını zenginlik olarak görür, tüm bileşen ve aidiyetlerini Demokratik özerk kurumlarda birleştirir ve yönetir.

B- Ahlaki ve politik toplumun moral değerlerine dayanır.

C- Ulus devlet karşısında öz kimlik ve öz irade temelinde öz yönetim ilkesini hayata geçirir, devlet yönetimi yerine halkların demokratik öz yönetimini geliştirmeyi özgürlük ve eşitlik imkanı olarak görür.

D- Kürdistani halkların ve inançların özgür kimlikleri ile siyasal-sosyal ve demokratik yaşamda temsilini sağlar. Kuzey Kürdistan’daki halk, inanç ve kültür( Kürt, Türk, Arap, Asurî-Süryani-Keldani,Ermeni, Mıhellemi,Azeri,Pomak,Terekeme,Domani halkları; Müslüman, Alevi, Hristiyan, Ezidi ve musevi inanç) gruplarından oluşan çok dilli, çok kültürlü ve farklı inanç gruplarının temsiliyetini sağlar,pozitif ayrımcılığı uygular. İktidarlar eliyle oluşturulmuş tanımların, önyargıların, kin ve nefretin kırılması için mücadele eder.

E- Kürdistan’ın özgür kimlik ve birlikteliğini sağlama amaçlı Kürdistani halkların ve yapılarının ulusal birliğini gerçekleştirme ve bunun önünde engel teşkil eden sorunların çözümünü esas alma temelinde mücadeleye öncülük eder.

F- Kadın özgürlükçü toplum inşası hedefiyle, yaşamın tüm alanlarında özgür ve eşit katılımı sağlayacak bir yaklaşım içinde olur, kadınların özgün özerk örgütlenmesi ile demokratik toplumun öncü gücü olarak eşit temsiliyete dayalı katılımını gözetir, kadın kırımına karşı mücadele eder.

G- İnsan-doğa çelişkisini iktidarcı zihniyetin yol açtığı tahribat olarak görerek insan-doğa ilişkisini iktidarcı zihniyet ve yaklaşımlardan arındırma temelinde ekolojik toplumu esas alır, ekolojik dengenin bozulmasına, Kürdistan ve mezopotamya coğrafyasının talan edilmesine, kültürel mirasımızın yok edilmesine karşı mücadele eder.

H- Kürdistan, Ortadoğu ve Dünya’da yaşanan soykırım, toplumkırım, asimilasyon, otoasimilasyon politikalarını reddeder. Küresel hegemonik ve statükocu ulus devletlerin iktidarcı çıkar politikaları karşısında mücadele eder. İnsanlığın ortak değerleri olan eşitlik ve özgürlük temelinde öz irade-öz kimliğe dayalı var olmayı üçüncü çizgi olarak benimser. Kürdistani halkların ortak çıkarlarını gözetir.

I- Öz savunmayı evrensel bir hak olarak görür, bu temelde yaşamın tüm alanlarında bu ilkeyi

gözeterek, mücadele eder ve çalışmalarını yürütür.

İ- Demokrasi, insan hak ve özgürlüklerini Kürdistan’da yaşamsal kılmayı hedefler. İç işleyiş ve karar alma süreçlerinde bu ilkeyi işletir.

J- Radikal demokrasinin kanallarını açık tutmak için tabandan meclis tarzı örgütlenmeyi esas alır.

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ ÖRGÜTLENME ESASLARI

Madde–4:

1- GENEL KURUL

a-Demokratik Toplum Kongresinin en üst karar organıdır.

b-Her iki dönem arası pratiği ele alarak değerlendirmek, Kürdistani halkların, tüm kesimlerin demokratik yaşam ve katılımını, örgütlenmesini sağlayacak temel politikaları geliştirmek, bunun için gerekli kararlaşmaları sağlamak ve planlamaları oluşturmak, DTK sözleşmesinde gerekirse değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir.

c-Genel Kurul 501 delegeden oluşur. Delegelerin %60’ı halk delegesi,% 40’ı örgütlü kurum temsilcilerinden oluşur. Buna göre Genel Kurulun 301 delegesi halk meclisleri tarafından seçilir, 200 delegesi ise örgütlü sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerinden, kadın ve gençlik kurumlarından, siyasi partilerden ve siyasi hareketlerin temsilcilerinden, halklar, inançlar ve kültürlerin temsilcilerinden, kanaat önderleri ve bireylerden oluşur. Örgütlü kurum temsilcileri, temsiliyetlerini sağladığı kurumlardan yapılacak ön seçimlerle belirlenirler.

d-Demokratik Toplum Kongresi Genel Kurul dahil tüm organlarında Eş Başkanlık ve eşit temsiliyeti esas alır.

e-Seçim, DTK sözleşmesinin genel esasları ve iç yönetmeliklerine göre yapılır.

f-Genel Kurul delegeliğinde geri çekme ilkesi esas alınır.

2- GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

a-Genel Kurul delege seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilmiş bir Meclis olarak çalışır.

b-Kongre Genel Kurul delegeleri içinden Eş başkanlar ve altı yardımcıdan oluşan Kongre divanını seçer. Genel Kurul toplantısı yeni seçilen divanla yönetilir.

c-Genel Kurul toplantılarını üç ayda bir yapar. Olağanüstü hallerde eşbaşkanlık divanı ya da icra kurulunun talebiyle daha erken toplanabilir, en fazla bir dönem ertelenebilir.

d-Genel Kurulun toplantı yeri Amed’tir.

e-Genel Kurul iki yılda bir İcra Kurulunun eş başkanlarını ve 33 kişiden oluşan icra kurulunu salt çoğunlukla seçer.

f- Genel Kurul çalışma ve toplantı esaslarını Demokratik Toplum Kongresinin iç yönetmeliğine göre yapar.

3-EŞBAŞKANLIK DİVANI

a- Başkanlık Divanı Demokratik Toplum Kongresinin Genel Kurulunun toplantılarını yöneten organdır. Genel Kurul tarafından eşit temsiliyet esaslı seçilen iki eş başkan ve altı yardımcıdan oluşur.

b- DTK’nın karar alma faaliyetlerini yürütür. Alınan kararları ilgili tüm kurumlara yazılı olarak iletir.

c- Kongre Divanı Eş Başkanlar öncülüğünde çalışmalarını yürütür. Divan üyeliklerinden boşalma olması durumunda müteakip genel kurul toplantısında yeni üyeler seçilir.

d- Başkanlık divanı komisyon esaslı çalışır. Komisyonların çalışmalarına perspektif vermekten, denetlemekten sorumludur.

4- EŞBAŞKANLIK VE GÖREVLERİ

a- Demokratik Toplum Kongresini temsil ederler. Genel Kurul tarafından seçilen iki kişiden oluşur, eşit temsiliyet esas alınır. Eş Başkanlardan biri ya da ikisi Genel Kurul tarafından görevden alınır veya istifa ederse en geç 30 gün içerisinde Genel Kurul toplantısında yeni Eş Başkanlar seçilir.

b- Demokratik Toplum Kongresi sözleşmesinin amaç ve görevleri çerçevesinde çalışmalarını yürütür. Genel Kurulun aldığı kararları ilgili organlara bildirir, karar alma faaliyetletlerini yürütür, bu çerçevede organlar arası eşgüdümü sağlar ve denetler.

5- KOMİSYONLAR

a- Komisyonlar DTK sözleşmesinde yazılı amaç ve görevler ile Genel Kurulun alacağı kararlar çerçevesinde faaliyet yürütürler. DTK icra kurulu ile koordineli çalışırlar.

b- Komisyonlar Demokratik ulusun temel 9 boyutuna göre oluşur. Koşullar ve ihtiyaçlara göre yeni komisyonlar Genel Kurul onayı ile oluşturulabilir. Demokratik ulusun boyutlarına göre örgütlendirilen komisyonlar ilgili alanın perspektifini oluşturmak, örgütlenmesini sağlamaktan sorumludur. Komisyonlar komite esaslı örgütlenir.

Bu komisyonlar:

1-Siyasi komisyon

2-Sosyal komisyon

3-Diplomasi komisyonu

4-Statü ve hukuk komisyonu

5-İnsan hakları komisyonu

6-Ekoloji komisyonu

7-Ekonomi komisyonu

8-Halklar ve inançlar komisyonu

9-Kadın komisyonu

10-Gençlik komisyonu

11-Dil ve eğitim Komisyonu

12-Kültür ve sanat komisyonu

13-Bilim komisyonu

14-Toplumsal uzlaşı ve diyalog komisyonu

c- Her Komisyon kendi toplantı ve çalışma esaslarını belirten iç yönetmeliklerini hazırlar ve Genel Kurul Onayına sunar.

d- Her komisyon Genel Kurul delegeleri içinden 15-21 kişiden oluşacak şekilde oluşur.

e- Komisyonlar DTK Eş başkanlık divanına karşı sorumludur.

6- KOMİTELER

a- Toplumsal ihtiyaç temelinde komitelerin örgütlendirilmesi esas alınır

b- Komiteler, ilgili alanlara ilişkin komisyonlarca oluşturulan ve Genel kurulca onaylanan projeleri hayata geçirmekten sorumludur.

c- Her İcra kurulu üyesi bir komitede yer alacak şekilde örgütlendirilir.

d- Her komite İcra Kurulu Eş Başkanlığı karşısında sorumludur, çalışmalarını raporla sunar ve gerekli perspektifi alır.

7- İCRA KURULU

a- İcra Kurulu, Demokratik Toplum Kongresi Genel Kurulunun aldığı tüm kararları bileşenleri ve organlarıyla hayata geçirmekten sorumludur.

b- İcra Kurulu Genel Kurul delegeleri içinden seçilen iki eş başkan ve 33 icra kurul üyesi olmak üzere35 kişiden oluşur.

c- İcra kurulu eş başkanlığının başkanlığında çalışma yürütür.

d- İcra Kurulu üyeliğinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde müteakip genel kurul toplantısında yeni üye/ üyeler seçilir.

e- İcra Kurulu komite ve bölge esaslı çalışır, DTK komisyonlarıyla eş güdüme dayalı çalışmalarını yürütür.

f-İcraa kurulu tüm faaliyetlerinde Genel Kurula karşı sorumludur.

8- DİSİPLİN KURULU

a- Disiplin Kurulu, Genel Kurulun seçeceği 5 kişiden oluşur.

b- Genel Kurul delegelerinin, DTK genel sözleşmesine aykırı tutum ve davranışları olması halinde üyelik durumunu ya da yaptırım konusunu raporlaştırarak genel kurul onayına sunar.

c- Üç defa üst üste Genel Kurul toplantısına mazeretsiz katılmayan delegenin delegeliği düşürülür. Disiplin kurulu toplantı katılım durumunu denetler.

9- MECLİSLER

1- Kongre meclis esaslı çalışır ve Kuzey Kürdistan’da 5 bölge merkezli örgütlenir. Her bölgede bölge meclisleri oluşur. Bölge meclisleri il meclislerinin, genel esas ve usüllerine göre seçilen temsilcilerden oluşur.

2- Bölge Meclisleri Demokratik Toplum Kongresinin sözleşmesi çerçevesinde faaliyet yürütür. Bu sözleşmenin amaç ve görevlerine uygun toplanma ve çalışma esaslarını belirten iç Yönetmeliklerini hazırlarlar.

3- İl meclisleri, ilçe meclisleri,aynı esaslara göre seçilir ve hazırladıkları iç yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerini yürütürler.

4-Bölge ve il meclislerinin oluştuğu ve kendini örgütlediği yer komünler ve mahalle meclisleridir. Komün ve mahalle meclisleri en geniş katılımlı yerinden yönetimi gerçekleştiren esas yapılardır.

10-KOMÜNLER

1- DTK’nın amaç, görev ve hedefleri kapsamında mahalle ve köylerde örgütlenen, ihtiyaç duyulan tüm konularda öneri karar, proje oluşturarak ilgili meclislere sunan birimler şeklinde örgütlenir.

2- Öz yönetim ilkesi çerçevesinde yerel idari birimlerdir.

3- Her komün kendi arasında seçimle belirlediği temsilcilerini ilçe, il, bölge meclislerine gönderir. Meclislerde temsil edilme hakkına sahiptir.

4- DTK’nın temel politikaları ve örgütlenme esaslarına göre davranır, halkı bilinçlendirir, örgütlü kılar ve katılımını sağlar.

ADALET DİVANI

Madde–5:

1- DTK’nın yargı sistemini temsilen oluşturulan adalet divanı hak ihlalleriyle ilgili tüm alanlarda çözüm geliştirmekten ve adaleti sağlamaktan sorumludur.

2- İki yılda bir yapılan Genel Kurul Kongrelerinde eşit temsiliyet ilkesine dayalı seçimle belirlenen 13 asil, 4 yedek üyeden oluşur.

3- Genel Kurul ve Eş başkanlık divanı karşısında sorumludur.

4- Adalet divanı bölgelerde bölge adalet divanları olarak örgütlenir.

5- Bölge adalet divanları bölge meclislerinde aynı seçim esaslarına göre belirlenir.

6- Adalet divanı karar alma süreçlerinde ahlaki ve politik toplumun değerlerini esas alır.

7- Adalet divanı suç-ceza yönetmeliğini oluşturarak Genel Kurul onayına sunar. Kararlaşan yönetmelik çerçevesinde çalışmalarını icra eder.

8- Ağır ceza hükümlerinde genel kurulun onayına başvurur.